Politika

A FIDESZ-KDNP Alkotmánytervezete

 

A bevezetőből:

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE

(2011. április 25.)

(tervezet)

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

 

Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért: kinyilvánítjuk az alábbiakat:

Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.

Büszkék vagyunk országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre.

Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi teljesítményeire.

Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával gyarapította annak közös értékeit.

 

Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait.

Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és  lelki egységét.

Vállaljuk, hogy örökségünket, a magyar kultúrát, egyedülálló nyelvünket, a Kárpát-medence ember alkotta és természet adta értékeit, ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos felhasználásával védelmezzük az utánunk jövők életfeltételeit.

Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez.

Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttműködésre törekszünk a világ minden nemzetével.

 

Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.

Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki.

Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet.

Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.

Valljuk az elesettek, és a szegények megsegítésének parancsát.

Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a békesség, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.

Valljuk, hogy valódi népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.

A teljes szöveg letölthető itt: 20110309alk_terv_6.0

Az önkormányzati választások eredménye

Mint köztudott, a FIDESZ ezen a választáson is tarolt: a megyei jogú városok közül egyedül Szegeden választották újra az MSZP-s polgármestert. A megyékben mindenhol a FIDESZ-KDNP jutott többséghez a megyegyűlésekben, Budapestnek új, a FIDESZ által jelölt főpolgármestere van Tarlós István személyében.

GRATULÁLUNK! Az oldalunkra felkerült mezőhegyesi független polgármesterjelölt, Kovácsné Faltin Erzsébet győzelmet aratott, a Dél-Alföld egyedüli pártokon kívüli városi polgármestere lesz az elkövetkező négy évben.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010

A fideszes polgármesterek kétharmada indul az Alföldön is. Információk itt: https://alfoldielet.wordpress.com/2010/08/31/a-fideszes-polgarmesterek-ketharmada-indul-az-alfoldon-is/

Az alábbi linkgyűjteményben díjmentesen feltüntetjük az önkormányzati választáson induló polgármester- és képviselőjelöltek weblapjának címét, valamint egyéb elérhetőségeit. A Médiaajánlat oldalon részletezett díjazásért politikai hirdetéseket is közzéteszünk.

Polgármester-jelöltek és képviselőjelöltek

elérhetőségei Dél-Alföld


POLGÁRMESTER-JELÖLTEK:

Mezőhegyes: Kovácsné Faltin Erzsébet független: http://mhvalaszt2010.glap.hu

KÉPVISELŐJELÖLTEK:

Mezőhegyes: Dékány Sándor független, Janesz János független, Janovszki László független, Kerekes György független, Lórántné dr. Ungur Ildikó független, dr. Páll Viktor független, Rajos István független, Schummer Orsolya, független: http://mhvalaszt2010.glap.hu

“Megsemmisültek a vasútvonalak felszámolói”

A Győrt és Veszprémet összekötő vasútvonalat a millennium éveiben kezdték építeni. A Cuha-patak völgyét átszelő szakasza egyedülálló a három alagútjával és a két viaduktjával. A szárnyvonal évtizedekig szolgált a Bakonyban bányászott bauxit és mangánérc szállítására. 2007-ben a Kóka János vezette közlekedési tárca megszüntette volna, de civil szervezeteknek és a környező településeknek sikerült ideiglenes műemléki védelem alá helyeztetniük. A szárnyvonalbezárás második hullámát már csak részlegesen élte túl a szakasz. Bár az utasszám nőtt az elmúlt években, 2009 decemberétől Zirc és Veszprém között szünetel a vasúti közlekedés hétköznap.

Czaun János, Veszprém fideszes alpolgármestere szerint Győr, Zirc és Veszprém egy emberként csatlakozott a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetséghez, és csatlakoztak a környező települések, a civilek, és magánszemélyek is, akik úgy gondolták, hogy ezt a vasútvonalat nem szabad veszni hagyni, Magyarország évszázados, legszebb vonalát továbbra is használniuk kell.

– Azok az erők, amelyek fel akarták számolni ezt a vasútvonalat, és amelyek felszámoltak sok más vasútvonalat Magyarországon, megsemmisültek – fogalmazott Navracsics Tibor az ünnepségen. Hozzátette: a választópolgárok gondolták úgy, hogy Magyarországnak van jövője, amely nem a felszámolásokon keresztül, hanem a bővülésen, a fejlesztéseken keresztül vezet majd.

Forrás: MNO

1848 március – egy forradalom előkészületei emberközelből

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (részlet)

Ami Pozsonyban főtt, ugyanaz forrt Pesten is. Csakhogy Pesten nagyobb tüzet rakott a fazekak alá a sajtó. Az ifjúság magára hagyatva, türelmetlen szenvedélyességgel tárgyalta a reformokat s elhatározta a Pilvaxban, hogy egy nagy népgyűlést és lakomát rendez a francia forradalmi lakomák mintájára a Rákosmezőn, ahová meghívja az egyetemi ifjúságot, a népet és még nyolcvan meghívót küld szét egyleteknek, intézeteknek.

A programot is megtervezték. Lesznek beszédek. Lesz ökörsütés. Petőfi egy verset ír erre a napra, amit maga fog elszavalni. Végre pedig a nép megállapodik a kívánalmak iránt és pontokba önti azokat.

Klauzálnak nem tetszett a dolog. Félt, hogy az ifjak odébb mennek, mint kellene s ezzel veszélyeztetik azt is, amit el lehetne érni. Mindjárt is mondta Fényes Eleknek, az alelnöknek (az elnök, Batthyány Lajos gróf; Pozsonyban az országgyűlésen ült most), hogy aggályai vannak, közbe kellene lépnie.

– De hát mi nem tetszik? – faggatta Fényes.

– Az egész – felelte Klauzál furfangosan. – A mi kezünkben kell lenni a gyeplőnek.

Valamit tenni kellene! De hát mit? Az ifjúság élén Petőfi állt. Az pedig már akkor nem volt akárki. Nevét már akkor diadalmasan hordozta meg a hír az egész országban.

De Klauzál okos ember volt, messzelátó államférfi, jó hazafi és becsületes ember, aki nem pihen, ha a vélt veszedelmet el tudna hárítani. Kieszelte ő a módját, hogy mit kell tenni. Értett egy kicsinyt a pszichológiához is.

Látszólag helyeselte az ifjúság rákosi lakomáját és felajánlta nekik az előkészületekre az Ellenzéki Kör helyiségeit. (Hadd dolgozzanak itt a szeme előtt.) Azok örömmel, lelkesedéssel fogadták. (Boltomban vagytok már, gondolta magában Klauzál.)

Azontúl aztán a helyiségekben készülődtek, tanácskozván odarendelt szállítókkal, korcsmáro­sokkal, rendezőkkel s lótó-futókkal.

E lázas munkálkodás közben észrevétlenül preparálta Klauzál az ifjúság vezéreit.

– Jó volna, ha előbb önök gondolnák át azokat a pontokat, mert sok szem többet lát, de sok száj kevesebbet határoz. Jó volna azokkal már készen menni Rákosra.

No, az bizony jó volna. Ráálltak gyanútlanul. Irinyi József megindítványozta, a kör pedig szövegező-bizottságot küldött ki az ifjakból, Petőfi, Irinyi, Jókai, Vasvári és Bulyovszky Gyula személyében. Csináljanak mindent a fiúk. Egyetlen öreg se lábatlankodjék nekik.

A fiúk meg is csinálták. Könnyű volt. Hiszen nem kellett kigondolni semmit. A kívánalmak a levegőben röpködtek, nem kellett őket kisajátítani, mindenkiéi voltak. Ha mutatkozott nehézség, az abban állt, hogy mit kell kihagyni? Melyik tizenkét kívánság a fontosabb? Hogy miért kötötték magukat éppen 12 ponthoz? Lehetett volna hét pont, vagy tizenhét pont is, de ők makacsul megmaradtak a tizenkettő mellett s készebbek voltak minduntalan hol egy, hol más kívánalmat kidobni, hogy újat és újat tegyenek helyébe.

Még aznap nyélbe ütötték a tizenkét pontot s másnap, március tizenkettedikén egy értekezleten előterjesztették. Az értekezlet elfogadta az egészet, de minthogy a nemzeti bank kimaradt, azt pedig nem lehetett elengedni (mert a szabadsághoz nem árt egy kis aprópénz), a kilencedik pontból kitörülték az egyenlőség alapján álló népképviseletet (micsoda értékek lehettek ott, ahol ilyen volt a kiselejtezett lom is?) és a nemzeti bankot tették helyébe. Egyúttal azt az indítványt is magáévá tette az értekezlet, hogy petíció alakjában terjesztessenek az ország­gyűlés elé.

A pontozatok, melyeket Jókai az Irinyi szövegezéséből öntött át népszerűbb alakba, gyorsan szivárogtak ki a lakosság közé. Pest még kis város volt; az intelligencia úgyszólván egy csomóban élt és mindjárt értesült mindenről. A lateinerek lelkesedtek, a bennszülött polgárok mint látványosságot fogták föl a tavaszi napfényen özönlő ujjongó tömegeket, kik meg­éljenezik az utcákon mutatkozó Petőfit, vagy a szép Herr von Vasvárit, kinek gyertyaszál termetét, nagy homlokát, élénken villogó fekete szemeit de sok úriasszony és kisasszony nézi nagy epekedéssel.

– A császár kezei hosszúak – mondják a budai spíszbürgerek -, ebből még baj is lehet.

A helytartótanács öreg tagjai, Odry, Nyéki nagyságos urak, kik lejártak kávézni Budáról a Török Tsászárba, fitymálva mosolyogtak:

– A császár kezei be vannak csukva; nem lesz a dologból semmi.

De a közönség fittyet hányt a százados történelemnek, a hagyományos bécsi kéznek, a keserű tapasztalatoknak. Csodálatos, erős hit férkőzött a szívekbe, hogy valami nagy dolog sziluettje rezeg a levegőben. Senki se látta, de mindenki érezte.

Mindenki arcán öröm ült. A pipere-üzletekben nemzeti színű kokárdákat varrtak. A Pilvax reggeltől estig tele volt, mint egy búcsújáró hely. Az emberek azt mondták, hogy egy kis szabad friss levegőt mennek oda szívni, pedig ott csak pörkölt kávé szag volt, de az is jól esett a tüdőnek e nevezetes helyen.

Az ifjak ellenben nem voltak jó kedélyben. A hályog kezdett a szemeikről leesni. Nini, hiszen az Ellenzéki Kör voltaképpen megcsinálta a tizenkét pontot. A kérvényt megszerkesztette az országgyűléshez, mit keressünk hát mi ezentúl a Rákoson? Hiszen a programunkat elsajátította Klauzál! No, ugyan szépen becsapott bennünket.

Felmentek, szemrehányást tettek Fényesnek, aki maga se értette Klauzált s egyre dohogott:

– Mi az ördögért mondta hát, hogy aggályos az ifjúság mozgalma, ha megcsinálta belőle a pontokat, meg a kérvényt? Mit nem akart hát? Mitől félt hát? Hiszen Rákosra már nem maradna egyéb, csak az ökörsütés. A sült ökör pedig még soha fel nem öklelt senkit.

Néhányan, a mérgesebbek, magát Klauzált keresték fel március tizenkettedikén és meg­támadták, hogy gyanús okokból eltapintatozta a rákosi ünnepüket. Klauzál azonban kivágta magát:

– Nem értem önöket, kedves barátim, akik a főrendiház halasztási manőverei ellen álltak talpra, most azért veszekednek, hogy valami előbb csináltatott meg, mint ahogy önök tervelték. Önök vasárnap lettek volna készen a Rákoson, most pedig, ha holnap megtartanók például a népgyűlést, már kedden készen lehetnénk. Öt nap is nagy idő lehet nagy időkben.

Az ifjak, kik támadni jöttek, arra hagyták magukat kapacitálni, hogy tűzessék ki hát a népgyűlés az Ellenzéki Körbe március tizennegyedikére délután három órára. Meg is jelentek a plakátok ilyen értelemben, de a Pilvaxban volt elég zenebona este. Lárma, kiabálás, panasz, hogy Klauzál elsikkasztotta március tizenkilencedikét. A vékony, nyurga, ünnepélyes Irányi Dániel a kamarilla ellen tartott egy kirohanást, Vasvári Fehér Pál ellenben arról érvelt, hogy most már egyenesen a királyhoz kell felvinni a tizenkét pontot, nem az országgyűléshez. Mit beszéljünk mi a lábakkal, mikor a fejjel is lehet? Ő ezt fogja indítványozni a holnapi nép­gyűlésen. Az ifjak többnyire mellette foglaltak állást. Jókai ide-oda ingadozott. Petőfi véletlenül nem volt jelen, nélküle pedig nem volt véleménye. Inkább hazaosont. Úgysem mert Petőfi nélkül hosszan kimaradni, nehogy zavarja a háziakat. Az ilyenekben is gyöngéd volt. Örült, mikor most tizenegykor még kivilágítva találta a kis lakást a Dohány utcában.

Petőfi akkor tette a végsimításokat a »Nemzeti dal«-on, melyet egész délután és este kom­ponált. Petőfiné magyar pillangós főkötőt varrt a lámpánál, csak »a legszeretettebb anya« aludott csöndesen a másik szobában, mert Petrovicsné éppen látogatóban volt menyénél.

Hallván az érkező Jókai lépteit, átment utána szobájába és felolvasta neki a »Nemzeti dal«-t. Jókai elragadtatásában a költő nyakába esett és majdnem agyoncsókolta.

Petőfi azonban igen bosszankodott, mikor Jókai elújságolta neki, hogy a március tizen­kilencediki ünnepély, melyre a verset írta, most már elmarad s helyette az Ellenzéki Körben tartják meg holnap.

– Nem megyek el rá – felelte mérgesen.

Másnap délután három órakor csakugyan megnyitotta Fényes Elek a népgyűlést, az elsőt Magyarországon, mióta Dózsa Györgyöt megsütötték Temesváron az urak. A fellobogózott nagy terem zsúfolásig megtelt előkelő közönséggel. Ott künn az utcán is hullámzott a nép, az udvar, a lépcsőház tele volt hölgyekkel, kik az érkező jurátusok iránt érdeklődtek. Egész a Cziráky-házig hömpölygött a sokaság, mely az érkező Jókait megéljenezte[1].

A gyűlés elfogadta a petíciót, zajosan nyilvánuló lelkesedéssel. Ekkor Vasvári állott fel. Gyönyörű atléta alak, a szépség, ifjúság minden varázsával, s azt indítványozta szépen, folyékonyan, nemes méltósággal elmondott beszédében, hogy a petíciót egyenesen a királyhoz kell elvinni. Frenetikus tetszészaj tört ki a bátor szavakra, melynek végét alig lehetett kivárni. Vasvári első felszólalása oly rokonszenveket csalt ki a szívekből iránta, aminőkre alig van példa e napokból, mikor az óriások olyan szaporán termettek, mint a gombák az erdők harasztja közt.

– A te karriéred meg van állapítva pajtás – mondá a szónokhoz lépő Székely József; akit olyan nagy talentumnak tartottak akkoriban, hogy a prognosztikonok szerint Kossuth Lajost fogja elérni.[2]


[1] Hogy Petőfi jelen volt-e a március tizennegyediki népgyűlésen, kétes. Ferenczi és némely emlékezések szerint nem volt, más források ellenben mint jelenlevőt említik meg az elnöki emelvényen, ahol állítólag Jókai mellett ült.

 

[2] Mint Pest megye levéltárnoka halt meg a 90-es években; egészen közepes író lett belőle.

Nézze meg felvételről Orbán Viktor évértékelő beszédét!
Nézze meg felvételről Orbán Viktor évértékelő beszédét!

Nem Lehet Más a Politika?

Így jár, aki nem fizet az LMP-nek? – a Political Capital kemény hangú válasza a minipártnak

“Mindenekelőtt gratulálunk az LMP-nek, hogy legnagyobb támogatója egy amerikai ingatlanbefektető, aki lakóparkot épít Magyarországon” – áll a Political Capital (PC) szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében.

“Bízunk benne, hogy az LMP ellen nem fog lejárató kampány indulni az Indexen, és alapító tagja, az Index újságírója nem fogja a pártot újabb zsarolási, kampányfinanszírozási  botrányba keverni.” – hangsúlyozza a közlemény.

Ami az LMP kérdését válaszként közlik, hogy a Political Capital semmilyen szerződéses és egyéb üzleti kapcsolatban nincs a Grupo Milton nevezetű céggel. A cég egyetlen munkatársának sincs még közvetve sem ingatlantulajdona sem Pátyon, sem a Zsámbéki-medence egyéb tervezett lakópark-beruházásai területén.

“Szeretnénk továbbá engedélyt kérni az LMP-től, hogy nyilvánosságra hozzuk az LMP egyik politikusának készített tanácsadói anyagainkat. Az LMP nevében az az Ivády Gábor támadja ugyanis a Political Capitalt, akinek tavaly több tanácsadói anyagot is készítettünk. Ivády Gábor a tanácsadói anyagokat nem fizette ki, ellenben magáncélra pénzt kért cégünktől. Nemet mondtunk a kérésre, és megszakítottunk minden kapcsolatot Ivády Gáborral.” – közölte a Political Capital.

“Erkölcstelennek tartjuk, hogy miután nem adtunk pénzt az LMP jelenlegi politikusának, az LMP úgy áll kicsinyes bosszút, hogy cégünk nevét gyanúba keveri. A múltban minden parlamenti pártnak adtunk tanácsot, jelenleg és a jövőben azonban nem folytatunk ilyen tevékenységet. Elemzőink függetlenségét pedig nem tudja az LMP az ilyen támadásokkal befolyásolni” – tette hozzá a PC.

Forrás: VGOA BKV-botrány miatt nem indít jelöltet a pécsi SZDSZ

A liberálisok pécsi szervezete pénteken, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: “az SZDSZ pécsi ügyvivői testülete megdöbbenéssel értesült a BKV-hoz köthető újabb letartóztatásokról. Úgy határozott, hogy a jelenlegi helyzetben nem indít jelöltet az országgyűlési választásokon”. Hozzátették, fontosnak tartják ugyanakkor, hogy a parlamentben a demokratikus közép is képviselettel rendelkezzen.

Pénteken Mesterházy Ernő fővárosi főtanácsadót és Zelenák Tibor volt kommunikációs főosztályvezetőt előzetes letartóztatásba, Regőczi Miklóst, a BKV Zrt. volt vezérigazgató-helyettesét pedig házi őrizetbe helyezte a Budai Központi Kerületi Bíróság.

Regőczi Miklóst hűtlen kezelés, Zelenák Tibort bűnsegédként elkövetett hűtlen kezelés miatt hallgatták ki a nyomozók még szerdán, a rendőrség szerint a volt vezérigazgató-helyettes 12 cég vonatkozásában mintegy 81 millió forint, Zelenák Tibor pedig 6 cég vonatkozásában több mint 30 millió forint vagyoni hátrányt okozott a közlekedési társaságnak.

Forrás: fn.hu

Ki hazudik?

A kormány 50 mellékvonalat szüntethet meg

A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy további jelentős vonalbezárásokra készül a kormány, azonban az erre vonatkozó kormányrendeletet csak a választások másnapján kívánja nyilvánosságra hozni.

A közösségi közlekedés átalakításába külső erőket is bevont a kormány, többek közt Bajnai Gordon korábbi cége, a Wallis és a BKV-ügyekben elhíresült AAM Vetető tanácsadó szakértőit.

A “Pályabesorolásról szóló rendelet” április 26-án, a választások második fordulója után kerüljön kiadásra – rendelkezett a miniszterelnök. A “Státuszriport – a helyközi közösségi közlekedés átalakítása” címet viselő szakminisztériumi dokumentum azért bánik olyan szőrmentén a vasúthálózat besorolásával, mert az egyes vonalak kategóriákba sorolása mintegy ötven viszonylat állami finanszírozásának a megszűnését jelentheti.

Forrás: Info Rádió

Kampányfüstön szárított hír, hogy vonalbezárás lesz – mondja a kormány

Kampányfüstön szárított cikknek nevezi a kormány a Magyar Nemzet írását, miszerint 50 vasútvonal megszüntetését tervezik. Ezért helyreigazítást kérnek a laptól.

Forrás: FN

BKV – MSZP: a pártelnökasszony keményít

Lendvai Ildikó, az MSZP elnöke csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: pártvezetőként dolga az is, hogy megvédje a szocialistákat, az MSZP választóit a kollektív bűnösség elvétől, valamint a rágalmazás, a fenyegetés hullámaitól.

Kiemelte: a politikában a tetteknek, a szavaknak és a hallgatásnak is kell, hogy legyen következménye. Hiányolta, hogy nem kapnak választ például arra: igazak-e a sajtóhírek Fuzik Zsolt és Vitézy Dávid közeli barátságáról, illetve milyen információk kerülhettek a BKV volt informatikai igazgatójától a közlekedési társaság felügyelőbizottságának fideszes delegáltjához.

“Képe, ha van, csak kampányvédjegy” – Bocs, Péter – mondja Nagy Imre

Esterházy Péter nem járult hozzá, hogy képmását Nagy Imre MSZP-s képviselő szórólapján felhasználják, mert nem is tudott róla. A képviselő elnézést kért a kellemetlen helyzetért.
Esterházy Péter a kiadóján keresztül tiltakozott az ellen, hogy képmását kampánycélokra használják fel. A Magvető Könyvkiadó vezetője, Morcsányi Géza elmondta: nem tudtak róla, hogy Esterházy Péter szerepel egy kampánykiadványban. Egy blogon láttak egy fényképet a szocialista szórólapról, amelyen Esterházy Péter mellett Csányi Vilmos etológus és Farkaházy Tivadar humorista szerepel a Heves megye 1. számú választókerületében induló MSZP-s képviselőjelölt, Nagy Imre társaságában. A fotó felett az olvasható: „A gondolkodó emberre számítok, aki a saját szemének hisz, aki kérdez, aki kíváncsi, akinek van véleménye. Számítok Önre!” Morcsányi Géza közölte, hogy Esterházy Péter nem tudott a szórólapról, és nem járult hozzá ahhoz, hogy a képet kampánycélokra felhasználják. Nagy Imre szerint sajnálatos módon valóban nem történt előzetes egyeztetés, ami az ő hibája. Elnézést is kér Esterházy Pétertől, ha ezzel az esettel kellemetlen helyzetbe hozta.
Forrás: BEOL

3 Responses to Politika

  1. […] Látszólag helyeselte az ifjúság rákosi lakomáját és felajánlta nekik az előkészületekre az Ellenzéki Kör helyiségeit. (Hadd dolgozzanak itt a szeme előtt.) Azok örömmel, lelkesedéssel fogadták. (Boltomban vagytok már, gondolta magában Klauzál.) Tovább… […]

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: